13 Artikler Den troende

Sand tro eller tro på afveje?

af A. W. Tozer

“Men uden tro er det umuligt at have Hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at Han
er til og lønner dem, der søger Ham.” Hebr. 11:6

Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag, men det er ikke al tro, der behager Gud. Jeg kan ikke mindes nogen anden periode, hvor tro har været så populært, som den er i dag. Tro er kommet til ære igen hos de fleste uanset social status: videnskabsmænd, taxachauffører, filosoffer, skuespillere, professionelle boksere, håndværkere, husmødre og andre. Alle er rede til at anbefale tro som et universalmiddel mod al vor elendighed såvel af åndelig som moralsk og økonomisk art. Hvis blot vi tror rigtig meget, vil det hele på en eller anden måde lykkes for os. Sådan lyder den populære melodi. Hvad vi tror, betyder ikke så meget, blot vi tror.

FØDT KORSFÆSTET

af Michael Dalsti

I den amerikanske Borgerkrig i 1860’erne, blev George Wyatt indkaldt, men fordi hans kone var gravid, lod en ung mand ved navn Richard Pratt sig indskrive og blev dræbt – i hans (Georges) sted. Da Wyatt senere blev indkaldt igen, henviste han til at EN ANDEN VAR DØD I HANS STED. I Romerne 5 læser vi om at JESUS døde for os.

Loven & Nåden

Skrevet af Simon Griis

Vi ved, at loven er streng, og at den hører Gamle Testamente til. Vi ved, at vi ikke skal holde loven. Vi ved, at vi ikke frelses ved gerninger, men ved tro alene. Vi ved, at vi lever i nådens tid, og at loven på en eller anden måde er trådt ud af kraft ved Kristi forsoningsværk.

Samtidig kender vi Kristi lære i Bjergprædikenen. Vi ser gennem hele Kristi tjeneste, at der stilles krav til vores liv. “Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen!”(Matt.5.48). Det er klart, at vi som kristne må bestræbe os på at leve et godt liv. Både i det indre og i det ydre må det skinne frem, at vi er kristne. Vi skal ikke holde loven, men Jesus selv siger jo, at visse ting skal opfyldes, for at vi kan vandre Gud til behag.

I Herrens nærhed

Skrevet af Morten Kilsholm

Og Herren sagde: “Se, her er et sted i min nærhed, stil dig på klippen der! “ 2 Mos 33,21

Dette skriftsted fra det gamle testamente, er en profeti om Kristi forsoningsværk på Golgatha. I dette skriftsted ligger nøglen til fællesskab med Gud.

Ofte når vi siger fællesskab med Gud, tænker vi på bøn eller bibellæsning. Når vi søger hans fællesskab er det ofte dette vi giver os i kast med.

Bøn og bibellæsning er også en nødvendighed i vort samfund med Gud men der er nogle grundlæggende ting det er vigtigt at få lys over for at opleve sandt fællesskab med Gud.

Ingen plads til offerrollen i Kristuslivet

Skrevet af Simon Griis

Bibelen taler om en vækst i den troendes liv, en nødvendig proces, en opbyggelse i et indre liv og i et fællesskab med troende søstre og brødre. Ikke alene troslivet og menigheden, men hele skaberværket vidner om, at liv er vækst. Intet kan holde sig i live, om det ikke vokser. Stilstand er død og intethed. Liv og fuldkommengørelse er udadstræbende og opadstræbende. Som blomster strækker sig mod lyset og dyreungen vokser, således er selve livet en strækken sig efter et mål, efter en mening, ja selve meningEN med tilværelsen. 

Paulus levede ikke i stilstand, men glemmende det, der lå bagved, rakte han konstant efter det, der lå foran ham, det kald og den sejrspris, som Gud i sin alvidenhed havde lagt til rette for Paulus (Fil.3.13). Hos Paulus er der ingen apati, men snarere en vedvarende iver efter at nå ny erkendelse i Kristuslivet, ny åbenbaring i Skrifterne, nye dybder i Gudssamfundet, og en til stadighed større vækst i kærlighedslivet, først til Gud og hans Ord, og dernæst til Guds tjenere, og menighedens brødre og søstre.

Ville du have korsfæstet Jesus?

Skrevet af Simon Griis

Pilatus spørger dem så: “Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?” De svarede alle: “Lad ham blive korsfæstet!” Han spurgte: “Hvad ondt har han da gjort?” Men de skreg endnu højere: “Lad ham blive korsfæstet!” Da Pilatus så, at han intet kunne udrette, men at der blot blev mere larm, tog han vand, og i mængdens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: “Jeg er uskyldig i dennes blod; det bliver jeres sag!” Men hele folket svarede og sagde: “Hans blod komme over os og vore børn!”
Matt 27,22

Du står midt i en stor hob for næsten 2.000 år siden. Menneskene i den store forsamling er ophidsede og råber sit budskab op mod landshøvdingen Pilatus og hans fange, som står på balkonen. Pilatus er tydeligvis nervøs, for han fornemmer, at situationen er på vej ud af kontrol. Han ønsker at frigive sin fange, tømrersønnen Jesus fra Nazaret, men hoben er imod, og opildnede af farisæere og ældste, kræver de fangens død på et kors.

Helligåndsdåben – til personlig gavn?

Skrevet af Simon Griis

Mange kristne fornægter dåben i den Hellige Ånd som en særskilt og nødvendig oplevelse. De ser Helligåndsdåben og dens virkninger som noget, skaber uorden i menighedsforsamlingen og i visse tilfælde udtrykker sig i ekstreme fænomener, som de helst vil være foruden. Ikke desto mindre lægger Bibelen stor vægt på, at netop denne oplevelse skal blive alle Guds børn til del uanset tilhørsforhold. Som frelsen er Guds største gave til synderen, er dåben i den Hellige Ånd Guds største gave til den genfødte kristne. Men gaven må, som alt andet åndeligt, modtages ved i tro at lytte til Guds Ords lære. Hører vi aldrig en klar forkyndelse om Åndsdåben, dens formål og virkninger, kan vi heller ikke tilegne os den i overensstemmelse med Guds plan.

Guds Kærlighed åbenbaret i Kristi Legeme Del 1

Skrevet af Michael Dalsti
”Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt skænket os gennem kundskaben (eller ‘erkendelsen’ som der står i 1992-overs.) om ham, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft, og derved har han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt, i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle. Thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.”

2. Peter 1:3-9

Kort fortalt forkynder Peter, i passagen ovenfor, at alt i kristenlivet modtages ved erkendelsen af eller, sagt med et andet ord, åbenbaringen af Jesus Kristus, og at en levende åbenbaring ikke vil tillade os at være uvirksomme – Kristi kærlighed tvinger os! Han nævner en række ord for Åndens frugt, og ender selvfølgelig med broderkærlighed og Herrens ukuelige kærlighed til alle.

Guds Kærlighed åbenbaret i Kristi Legeme Del 2

Skrevet af Michael Dalsti

“Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt skænket os gennem kundskaben (eller ‘erkendelsen’ som der står i 1992-overs.) om ham, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft, og derved har han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt, i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle. Thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.”
2. Peter 1:3-9

Kristi Legeme
Kolossenserne 2:9-10 taler om, at hele Guddomsfylden bor i Jesus legemligt. Det peger hen på Kristi Legeme. Kristus er hoved for legemet, jf. Kol. 2:9-10 og 1. Kor. 12. Denne Guddomsfylde består i Åndens frugt (Guds kærlighed) og Åndens gaver. Eller Kristuslivet (Åndens iboende værk) og Åndens dåb (kraft til tjeneste). Åndsdåben leder os ind i et liv hvor Åndens nådegaver er i funktion.

Korset og Loven

Skrevet af Jessie Pen-Lewis

“Det er troværdig tale: thi er vi døde med Ham, skal vi også leve med Ham.” 2. Tim. 2:11.

“Så er da også I, mine brødre, ved Kristi legeme døde fra loven … nu er vi løst fra loven, idet vi er døet bort fra det, som vi holdtes fangne under.”Rom. 7: 4 og 6.

Budskabet, som apostelen Paulus her bringer, er befrielse ved død. Golgatas kors er stedet, hvor såvel forligelse med Gud som frigørelse fra syndens magt fandt sted. Den, som er korsfæstet med Kristus, dør med Ham, ikke blot fra syndens, men også fra lovens trældom. Den lov, som af en hjælpeløs synder fordrede en lydighed, den ikke kunne få, og som derfor bragte ham dybere og dybere ned i dødens magtesløshed.

Kan man nå det himmelske mål uden en bevidst vandring?

Skrevet af Willy Griis
Ordspr. 4:20-27: “Mærk dig, min søn, mine ord, bøj øret til, hvad jeg siger, det slippe dig ikke af syne, du vogte det dybt i dit hjerte, thi det er liv for dem, der finder det, helse for alt deres kød. Vogt dit hjerte mere end alt andet, thi derfra udspringer livet. Hold dig fra svig med din mund, lad læbernes falskhed være dig fjern. Lad dine øjne se lige ud, dit blik skue lige frem, gå ad det lige spor, lad alle dine veje sigte mod målet, bøj hverken til højre eller venstre, lad foden vige fra ondt.”

Ingen kan leve dette liv, som Ordsprogenes bog her omtaler uden at være bevidst om den vandring, som Guds Ord har sat os ind på for at nå målet. Men mange kristne vandrer deres liv i ubevidsthed om denne kendsgerning og tror, at alt kommer af sig selv når det drejer sig om den himmelske verden. De er kommet til tro, blevet født på ny og så mener de, at deres opgave for at nå målet nu alene er i Guds hænder og er hans ansvar.

Guds retfærdighed

Skrevet af Morten Kilsholm

“Thi jeg giver dem det vidnesbyrd, at de er nidkære for Gud, men uden forståelse. De forstår nemlig ikke retfærdigheden fra Gud, men søger at opstille deres egen retfærdighed og har derfor ikke bøjet sig under retfærdigheden fra Gud. Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver, som tror.”
Rom.10: 2-4

At være nidkær for Gud er godt, men ikke uden forståelse. Det var dette, jøderne gik fejl af i deres gudsdyrkelse. Men hvad var det de ikke havde forstået?

Det, som jøderne ikke havde forstået og som vor tids selvretfærdige ikke har forstået, er som Paulus skriver “retfærdigheden fra Gud”. Han skriver, at fordi de ikke har forstået dette har de ikke “bøjet sig under retfærdigheden fra Gud”.

Er du en fjende af Kristi Kors?

Skrevet af Morten Kilsholm

“Thi, som jeg ofte har sagt jer og nu igen siger med tårer: mange vandrer som fjender af Kristi kors, de ender i fortabelse, bugen er deres gud, og de sætter en ære i deres skam, jordbundne som de er af sind.” (Fil. 3.18-19).

“Mange vandrer som fjender…”Dette er nogle alvorlige ord fra Paulus ved den Hellige Ånd og det er vigtigt at vi tager sådanne ord til os, at vi grunder over ordene så Åndens budskab kan få lov til at trænge ind i vore hjerter. Jakob siger at vi skal tage imod ordet med sagtmodighed (Jak. 1,21). Det vil sige uden oprør i hjertet.

Helbredelse fra frygt

Skrevet af Willy Griis.

Der findes ikke en så udbredt plage som frygten i det danske samfund. Hver eneste menneske kender til frygt, du som læser disse linier kender måske også den snigende frygt i dit sind. Frygten kan have mange årsager, den kan forpeste hele menneskets tilværelse. FRYGTEN ER OND! Du er ikke blot bange for en ny verdenskrig og for atombomben, men du frygter også for onde mennesker, mennesker som vil begå vold imod dig. Frygten er mere endnu, det er også angsten for sygdom, for symptomer, for ulykke som måske vil ramme dig , ikke at tale om dødsfrygt, tanken om en alt for tidlig død, eller måden som netop du måske skal dø på.

Problemer

Skrevet af Simon & Heidi Griis

1) Gode nyheder

Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. (Bibelen. Lukas 4.18)

Dette siger Jesus om sig selv
Han kom til verden for at bringe et godt budskab til mennesker. Og det gode budskab, han bragte, var ikke bare for hans egen tid. Det rækker helt frem til os idag, og er lige så kraftigt og virkningsfuldt for mennesker idag som dengang. Det, Jesus gjorde, har forvandlet tusindvis af menneskeliv igennem tiden, og det kan også forvandle dit liv.

Vågn op! Vågn op!

Skrevet af T. B. Barrat

Det er en sikker kendsgerning nu som før at millioner af sjæle er indespærret i fortabelsens mørke. Millioner er på vej derhen, skarer omkring dig har ingen levende vished om deres synders forladelse og samfund med Gud ved troen på Jesus Kristus og hans hellige blod.

Mangfoldige som bekender sig til kristendommen, har bare en ydre føling med den, de har aldrig kendt dens kraft i deres hjerter, de deltager i møder og synger salmer, men det hele foregår bare mekanisk, noget liv i Gud ejer de ikke. Alle disse er på vej mod en evig fortabelse! Tal til dem, bed for dem, før dem til Jesus – så mange som du kan overtale med kærlige og alvorlige ord. Ansvaret hviler for en stor del på os hvis alle disse går fortabt.

Hvorfor er jeg en kristen?

Skrevet af Frank Mangs

Hvorfor er jeg en kristen? Jeg er en kristen fordi Gud vil det. Jeg mindes godt første gang, dette blev virkelig levende for mit sind. Jeg var bare 17 år dengang. Det var sent en vinteraften. Jeg var på vej hjem fra en festlig forsamling.

Jeg havde sagt farvel til mine kammerater, og var ganske ensom i Guds mægtige natur. Endnu kan jeg udpege stedet på landevejen, hvor jeg standsede, og så mod himmelen. Det var skyfrit. Himlen var høj og klar. Det var koldt.