Guds Kærlighed åbenbaret i Kristi Legeme Del 2

Skrevet af Michael Dalsti

“Alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige magt skænket os gennem kundskaben (eller ‘erkendelsen’ som der står i 1992-overs.) om ham, som kaldte os ved sin herlighed og guddomskraft, og derved har han også skænket os sine dyrebare og største forjættelser, for at I ved dem skal undfly fordærvelsen i verden, som skyldes det onde begær, og få del i guddommelig natur. Sæt netop derfor al iver ind på i jeres tro at vise dyd, i dyden indsigt, i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle. Thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.”
2. Peter 1:3-9

Kristi Legeme
Kolossenserne 2:9-10 taler om, at hele Guddomsfylden bor i Jesus legemligt. Det peger hen på Kristi Legeme. Kristus er hoved for legemet, jf. Kol. 2:9-10 og 1. Kor. 12. Denne Guddomsfylde består i Åndens frugt (Guds kærlighed) og Åndens gaver. Eller Kristuslivet (Åndens iboende værk) og Åndens dåb (kraft til tjeneste). Åndsdåben leder os ind i et liv hvor Åndens nådegaver er i funktion. Helligåndens nådegaver virker underlagt Guds orden, for Helligåndens nådegaver kommer i anvendelse i forbindelse med Guds forud tilrettelagte plan. Vi har mao. ikke fået, f.eks. en profetisk nådegave, som noget vi administrer, men det virker per inspiration og Herrens ledelse. Kristi legeme er ét pga. det Jesus har gjort på Korset og den Ånd der er suveræn iblandt os. Vi har derfor disse tre: Korset, dåben og Åndsdåben. Vi skal i det følgende kort gennmegå denne vidunderlige fylde i Kristus.
Korsets to sider

1) Født på ny

Læs: Joh. 3:6-7 og Rom. 3:23-25.

Født på ny ved Ånden, men på basis af Blodet. Troen alene frelser dig til evigt liv med Jesus. Du vil altid være på blodets grund, når du er født på ny – også selvom du måske endnu ikke har fået åbenbaret fuldt ud hvad du er i Kristus, og du synes dit liv er en kamp. Han vil lede dig videre og når du ser at Han er din hellighed, vil det forløse dig. Du vil se, at du allerede er korsfæstet med Kristus, så du ikke skal kæmpe med Kødet og dets hidsighed, dets urene tanker, religiøsitet, fjendskab og egoisme. Det er det største mirakel, at blive født på ny, for det er indgangen til selve livet.

2) Med Kristus er jeg korsfæstet

Læs: Gal. 2:19-20.

Medkorsfæstelsen (1)

Moseloven er dødens lov – Lovens straf er døden. I Kristus har jeg betalt Lovens straf – nemlig døden og er nu død for Loven – for at jeg kan leve Åndens nye liv. Og det er trosvandringen – jeg har fået Kristi sind og ser som Gud ser, at jeg er død og opstanden med Kristus og nu i Åndens kraft lever Kristus.

Så længe jeg bliver i denne åbenbaring og ikke tror Satans løgne gennem løgnelærer, der forkynder selvforbedring, fremmed ild og kirke-enhed osv. Her er hvilen – alt i Ham, vil intet i Kødet, ved intet og kan intet. Åndsstillingen i Kristus – ikke i kamp med Satan, men lader Herren tage sig af ham og omstændighederne og lader Helligånden leve Kristus i mig!

Læs: Rom. 6:6.
Medkorsfæstelsen (2)

Er sket. “Gamle Adam” er medkorsfæstet og jeg er sat i det nye Menneske – Kristus (den eneste som kommer ind i Himlen; men vi er jo i Ham).

Faderen tænker her “juridisk.” Din forstand og dine følelser siger: “Jeg mærker det ikke, jeg forstår det ikke!” Men Herren siger: “Det står her i Livets Ånds Lov – Helligåndens Lov; du er fri i Kristus og vandrer nu i forud beredte gerninger!”

Betydningen af at være død og opstanden med Kristus er, at jeg er et med Kristus, i Kristus. Som Faderen og Sønnen. Treenighedens enhed har vi som Kristi Legeme fået del i (Joh. kap. 17); men ikke så vi har liv i os selv, for i Joh. kap. 15 ser vi klart ud fra Jesu forkyndelse, at vi er grene på Træet Kristus og alt er tilflydt os i Ham – det er en “invasion af liv.” Død og opstanden med Kristus, til enhed med Kristus og Kristi Legeme!

Resultatet af at vi er grene på det saftfulde træ, Kristus, er naturligvis Åndens frugt – Kristus åbenbaret i mig (Gal 5:22). Grenen anstrenger sig ikke for at være gren, den er det bare. Æblet kommer som en konsekvens af det liv der er i træet.

I dette liv er din menneskelige kærlighed ikke blevet bedre, selvom du er født på ny, men Guds kærlighed til Kristus er udgydt i dit hjerte og med den, kærlighed til alle.

Åndens 9 nådegaver
Jesu bøn for enhed i Hans ypperstepræstelige bøn (Joh. 17), var en bøn for en Åndens enhed, jf. det vi har været inde på. Denne enhed fungerer umiddelbart i Guddomsfylden. Denne bøn for enhed blev derfor endeligt opfyldt på Pinsedagen, som er menighedens fødselsdag. Gaven på denne fødselsdag var her kraft over det helliggjorte liv. Når vi er født på ny og har fået lys over vanddåbens åndelige betydning (en offentlig bekendelse af Kristuslivet), kommer Herren med sin vidunderlige pinseild. Da har vi Guddomsfylden åbenbaret.

Det vi så bliver ledt ind i, er en vandring med Herren og en vækst og en skoling. Og for at Kristi Legeme må blive opbygget ledes vi ind i brugen af Helligåndens nådegaver.

Læs: 1. Kor. 12.

Om disse herlige Åndens gaver kan vi kort sige følgende:

1) Troens nådegave. Det er en tro som Helligånden specifikt administrerer, for at vi skal have urokkelig tro i et bestemt ærinde. Vi ser det ikke (ikke skuen), men “vi ved!”
2) Tungetale. Hemmeligt bønnesprog! Paulus lægger meget vægt på dette bønnefælleskab i Ånden.
3) Udlæggelse af tungetale. Sætter ord på det Ånden vil, så mennesker kan tage imod budskabet.
4) Tale profetisk. Her kan vi blive kanaler for at opbygge menigheden. Tænk – tjene Herren i noget der har evigheds værdi!
5) Kundskabsord er Guds kundskab, som bliver givet på overnaturlig vis. Det kan være gennem en lydelig røst (1. Sam. 3); gennem drømme, som vi ser med Josef; syner som da Annanias fik besked om Paulus, som han ellers aldrig havde taget imod; og endelig en indre indskydelse af Helligånden.
6) Nådegave til at helbrede.
7) Kraft til at gøre undergerninger. En øjeblikkelig indgriben fra Herrens side. Det kan både gælde helbredelse, udfrielse, opvækkelse af døde og forbøn for den der søger Åndens dåb; iflg. Herrens udtrykkelige løfte i Lukas 11. (Når da I som er onde… hvor meget mere vil Faderen så ikke give Helligånden, til den som beder Ham om det).
8) Bedømme ånder. Dette kan deles i tre: Bedømme hvad mennesker vil (indsigt i hvordan Herren vurderer, når han vejer hjerter); bedømme om noget er en Helligåndens manifestation og endelige vurdere om noget skyldes direkte dæmonisk aktivitet.
9) Visdomsord. Det kan være inspireret forkyndelse, men f.eks. også visdom til at råde mennesker ret.

I Kristi legeme er der ingen der går solo. Vi er ikke sat på legemet for at behage os selv, men for at leve sammen, opbygges åndeligt og bære frugt. Fællesskabet er i centrum – vi er Helligåndens tempel sammen. Hvis du vandrer alene, vil du i øvrigt også hurtigt få Satans opmærksomhed, som et dyr der er kommet væk fra flokken. Djævelen går som bekendt rundt som en brølende løve, og søger hvem han kan opsluge, som Peter skriver.

Alle vore prøvelser og livsbanen i øvrigt bliver brugt, for at vi må have en levende åbenbaring af Guds Ord og kan give den videre til de andre i menigheden. Paulus siger at alt samvirker til gode, for den som elsker Gud, og gennem prøvelser styrkes vi sammen i menigheden.

Alle vækkelseskristne gennem tiderne har kendt til Guds kærlighed, genfødsel og helliggørelse, Åndens kraft til tjeneste og et råb i deres indre: “Kom Herre Jesus!” Det er broderkærligheds-menigheden i en nøddeskal. Og det er et vidunderligt himmelsk kald, så “trøst hverandre med disse ord.”

Comments are closed.