09 Audio Morten Kilsholm

For du er hos mig

Salme 23 den berømte Hyrdesalme er skrevet som en kiasme, hvilket vil sige at sætningerne spejler hinanden i salmen og peger ind mod midten som salmens hovedbudskab.

Tag med på en rejse til salmens indre – “vi skal længere ind, vi skal helt ind..”

Hør om Herren den gode Hyrde der bevarer og forsvarer sin flok – en flok hvis tro han renser som den hviler i ham og ham alene.

Troens grundvold

Vi kan dele det meste forkyndelse op i tre ”områder”.

Det er vigtigt at du kender forskel på alle tre ”områder” og hvornår du hører en forkyndelse ud fra det ene eller det andet område (– de virker sammen som en helhed – men ofte hører vi forkyndelse fra en af de tre ”områder”).

Født til et levende håb!

Der er så meget i denne tid som kan virke meningsløstMeningsløshed og håbløshed er smertefuldt! 
Vi har brug for – specielt i en tid som denne kaotiske tid – at vi ser meningen med vores livvores FRELSTE liv
Vi har fået alt i Ham proklamerer vi – ser vi hvad vi reelt har fået? Et levende håb – Jesus Kristus, den opstandne!

Du levende! Gå ligefrem!

Da jeg forberedte denne prædiken lød der to sætninger fra skriften inde i mit sind igen og igen:

Gå ligefrem efter evangeliet” og  “byg ikke det op som er nedbrudt”

Vores handlinger her i liver afspejler den hjertetro som du og jeg har.

Bibelen taler meget om faren ved hykleri og selvbedrag og at dette ikke skal have nogen plads i dit og mit liv.

Vi er nye skabninger i Kristus og vi er sat fri i Ham – dette skulle vores liv bære præg af.

 

Frelsens aspekter

En undervisning om frelsens aspekter ud fra passagen om Guds fulde rustning i brevet til Efesus.

Om at leve i vandre i den sandhed som åbenbares i Guds Ord og at være iklædt Jesu Kristi hellighed og retfærdighed.

Forkyndende det glade budskab alt imens vi løfter troens skjold og svinger Åndens sværd som er Guds Ord i en levende forventning til at Jesus snart kommer og henter sin menighed hjem.

 

Der findes to veje

Skriftet De tolv apostles lære fra det andet århundrede starter med:
Der findes to veje! En der hører livet til og en der hører døden til! og der er stor forskel på de veje

“Livets vej er dette: For det første, du skal elske den Gud der har skabt dig, for det andet, elsk din næste som dig selv, og hvad end du ikke vil at andre skal gøre mod dig, gør heller ikke dette imod en anden

“Men dødens vej er dette: For det første er den ond og fuld af forbandelse, mord, utroskab, lyst, hor, tyveri, afgudsdyrkelse, troldom, overtro, røverier, falske vidnesbyrd, hykleri, dobbeltsindethed, bedrag, hovmod,…

Dette er beskrivelser af to forkellige sindelag som de kommer til udtryk i gerning

Herrens sejrsbudskab

Jesus vandt en evig sejr på korset. En sejr som du og jeg har fået del i da vi tog imod Jesus som vores frelser og anerkendte ham som Herre i liv og bekendelse.

På grund af ham er vi nu retfærdiggjorte og har fået adgang til den nåde som vi nu står i.

Herren er nu igang med at bygge sin kirke og helvedes porte skal ikke kunne holde stand overfor Guds rige som bryder frem med kraft.

“Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.” 2 Kor. 2,14

 

Himlens dør er åbnet.

I Åbenbaringsbogen læser vi flere steder om en dør – en dør der står åben – en dør vi er stillet foran osv.
Har du set at døren er åbnet? Går du i retning af døren?

Paulus skriver i sit brev til kollosænserne – ”Når I altså er opvakt sammen med Kristus, så søg det, som er oventil, hvor Kristus er, siddende ved Guds højre hånd. Tragt efter det, som er oventil, ikke efter det, som hører jorden til. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vort liv, åbenbares, da skal også I åbenbares sammen med ham i herlighed.” Kol 3,1-4

Når vi altså er opvakt sammen med Kristus. Vores længsel er altså efter det som er oven til og ikke efter det som hører jorden til.
Lad os være optaget af Ham og i vore liv ligedannes med Ham. Det er kun Jesus der kan løse dig. Han er din eneste mulighed. Du kan ikke løse dig selv.

Calvinismens falske lære

Denne undervisning er en overordnet gennemgang af calvinismens fem lærepunker også kaldet TULIP i et kritisk lys.

Simon Griis skrev engang på facebook:
”Jeg tror det er vigtigt i vor tid at have rimeligt styr på begreberne.
Efter at herlighedsteologerne og de mere ekstreme karismatiske retninger har stjålet rampelyset siden midten af firserne, oplever vi nu, at nogle af dem, der har brændt sig på disse, eller har været utilfreds med dem, søger ind i gamle traditionelle kristne retninger, som f.eks. den ortodokse kirke, den katolske kirke, og også lutherske og calvinske menigheder…(disse) menigheder vil få noget fremgang i de kommende år på grund af dette.

Kristus – min nye identitet

Vi må have åndelig forståelse og sand erkendelse i vores vandring med Jesus – dette er en nødvendighed.

Der er her ikke tale om den menneskelige forstand og teologiske forståelse – men om noget dybere – nemlig Ånd og Liv.
Denne erkendelse kan gives i ÈT NU af Helligånden til det SØGENDE HJERTE.

Paulus havde et sigte for hans forkyndelse.
nemlig – AT FREMSTILLE ETHVERT MENNESKE SOM FULKOMMENT I KRISTUS.

Forkyndelsens sigte er ikke at skabe mennesker som er fuldkomne i sig selv eller at skabe fejlfrie superkristne.

Bibelstudie: Vrede i bibelen

Hvad er vrede? Hvor stammer den fra? Guddommelig eller satanisk?

Hvad siger bibelen om dette? Bliver Gud vred og hvis han gør hvad er det så for en vrede?

Eller hvad med et menneskes vrede… er vrede synd?

Og ikke mindst, hvad skal vi stille op med vreden, hvordan skal vi forholde os til den?

Dette og meget andet undersøges i denne undervisning ud fra bibelen.

 

Tilregnet retfærdighed

Har lovkravet fået lov til at bringe dig ud på fortvivlelsen grund? Bringe dig dertil hvor du intet håb længere har til dig selv, hvor du ikke længere kan øse af dine egne kilder, hvor den eneste frelsesmulighed du har – er i Jesus Kristus. 

Hvis du stadig forsøger at opstille din egen retfærdighed er det fordi du endnu ikke har forstået/erkendt og bøjet dig for hans retfærdighed. 

Hvad vil det sige at Kristus er lovens ophør…

At du er tilregnet retfærdighed på grund af blodet – iklædt Jesu Kristi retfærdighed… 

 

Løft jeres hoveder

Jesus siger at vi skal løfte vores hoveder. Vi skal ikke gå med sænket blik, i bekymring og ængstelse. Men bibelen taler om at have blikket rettet på Jesus og om at have et levende håb i vores hjerter. 

Vi skal ikke lade os skræmme af de skiftende tider vi lever i, men i stedet vandre som fremmede og udlændinge i denne verden.

Lydige mod “det himmelske syn” i tillid og på ham som døde og opstod for os.

 

Hvad er hellighed?

Hellighed er et tema der går igennem hele bibelen. Det er noget der er med til at beskrive Gud, hans natur og sindelag.

Hellighed bliver også tilskrevet Guds folk som et gennemgribende karaktértræk. Hvilket bl.a. kan ses i 1 Peters brev

“..men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse for der står skrevet: »I skal være hellige, for jeg er hellig.«

Det er et begreb der fylder meget i biblen men ofte giver mange problemer og misforståelser.

Men hvad er hellighed? Hvad er grundlaget for hellighed? Hvad kommer det af? Og ikke mindst hvordan ser det ud?

“Hvor længe, Herre?”

…om tro og troskriser.

Habakkuk undrer sig over hvorfor det går så godt for den uretfærdigeHvorfor ser det ud som om voldsmanden har frit råderum og den retfærdiges ret trædes under fode?

URETFÆRDIGHEDERNE OMKRING MIG?? Hvorfor tillader du dette Gud? Hvordan kan vi tro at ”Herren tåler ikke synet af uret”
Habakkuk vendte sig Herren i sin troskrise og SØGTE aktivt efter svar fra Herren ”Jeg vil se hvad han svarer på min bøn!” Hvad er din plan Herre – Har du én? 
Vi må stole på at Herren i sin uendelige kærlighed har en mening med det der for os ser meningsløst ud!!

 

Drevet!! – af hvad eller hvem – kødelig eller åndelig

Der er nu ingen fordømmelse – for den som er i Kristus – dette er Guds værk i Kristus – du er sat fri fra Lovkravet som før bandt dig. Du har nu I KRISTUS fået del i et helt andet liv som fungerer på helt andre principper – her gælder LIVETS ÅND LOV.

Det er Åndens Liv der må regerer i vort sind – Hans længsel, Hans sind, osv. Det er dette liv som er den grundlæggende drivkraft i enhver som er født på ny – de er HIGENDE!!! Efter det åndelige. 

IKKE FORDI DE SKAL, men fordi det er blevet deres natur – de retter sig som blomstens krone efter solens stråler og deres ydre bærer derfor ”naturligt” præg af denne higen.

Paulus og menigheden i Korinth

Menigheden i Korinth havde en speciel plads Pauluses hjerte. 

En ung menighed i en pulserende, succesfuld og selviscenesættende metropol. En menighed med kraftige åndsmanifæstationer i blandt dem. Men samtidig også en menighed præget af arrogance, selvbedrag, splittelser, partisind, umoral og personanseelse. 

Pauluses brev til korintherne giver et indblik i Guds store hjerte for sin menighed og ikke mindst hans trofaste kærlighed.

Midt i en Facebooktid

En af de “attraktive” egenskaber ved en Facebook-agtig kommunikation er at den kræver meget lidt af en enkelte. Det er en ingen-forpligtelses og ingen-ansvars form for relation. Vi bestemmer (kontrollerer helt) længden, intensiteten og hvilken grad af kontakt vi har. Vi kan til en hver tid bare stoppe.
Men Kristuslivet handler virkelige og reelle relationer. Det bibelske Broder og søsterfællesskab fungerer ikke på denne måde. Vi har en forpligtelse overfor hinanden – sagt på en anden måde – vi er sat sammen som lemmer på samme legeme!

Retfærdiggørelse ved tro – “et lys der skinner i mørket”

For 500 år siden var verden gået i forfald. Magtmisbrug, korruption og en kirke der havde mistet sin taleret ind i sin samtid. Dem der udråbte sig selv til at være forkyndere af sandheden, ja, selve sandhedens, den retfærdige Guds talerør levede og forkyndte et liv der stod i skarp kontrast til biblens Gud. Men Gud sendte sit lys i mørket – Hvad var det for et lys, Luther fik åbenbaret af Helligånden?

Dåben i Helligånden og nådegavernes funktion

”Opflam din nådegave..” skriver Paulus – for Gud har ikke givet dig fejheds ånd! – Dette siger noget om at du og jeg har et ansvar for at dette fungerer i menigheden.

Nådegavernes funktion er med til at bevare menighedens åndelige liv og er med til at holde legemet sammen med sine ”bindeled og bånd,.. alt efter den kraft som Gud skænker,..”